Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Hükümlü/Tutuklular İçin Kılavuz
  25.08.2020

  ÖNSÖZ

  Bir dünya hayatı yaşıyoruz. İyiliklerin ve kötülüklerin içiçe olduğu bir dünya hayatı. İyilikleri yapan insanlar, kötülükleri işleyenler de onlar. Çünkü insan, mükemmel değildir, hata da yapabilir. Dünyada yüzde yüz iyi insan olmadığı gibi, yüzde yüz kötü insan da yoktur. Dışarıda yaşayanlara mükemmel insan denilemeyeceği gibi, ceza infaz kurumlarında olanlara da kötü demek yanlıştır. Çünkü; ceza infaz kurumlarına girmek, bir an için iradeye hakim olamama, öfkeye, hırsa mağlup olma neticesinde meydana gelmektedir. Ne olursa olsun, insan hangi sebepten kurumda bulunursa bulunsun ümitsiz olmamalıdır. Buradaki günler de geçicidir. Dışarıda seni yepyeni bir hayat bekliyor. Önemli olan burada geçecek olan zamanı iyi kul­lanmak, bir meslek öğrenme imkânı varsa onu de­ğerlendirmektir. Sana sabır diliyoruz. Bir şikâyetin olduğu takdirde bu kitapçıkda yer alan bütün şikayet yollarını kullanabilirsin. Geçmiş olsun diyor, kurum ve tahliye sonrası yaşamında sağlıklı ve başarılı olmanı gönülden diliyoruz.

  A. KURUMA GELİŞ VE NAKİL İŞLEMLERİ

  Can güvenliğin için gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla hasımlık ya da benzerî bir tehlikeye sahip olup olmadığını kurum personeline söylemen gerekir. Kuruma kabul işlemlerin tamamlanıncaya ve yerleştirileceğin yer belirleninceye kadar kabul bölümünde kalman gerekir. Kabul bölümünde kalacağın süre üç günü geçemez. Kuruma kabul sırasında üstün ve beraberinde getirdiğin eşya öngörülen usule göre aranır. Sadece kurum yönetiminin izin verdiği eşyalarını yanında bulundurabilirsin. Kuruma kabulün sırasında banyo yapabilir, traş olabilir, çamaşır ve giysilerini temizleriyle değiştirebilirsin. Yanında temiz çamaşır, giysi ve temizlik malzemesi yoksa, bu ihtiyaçların kurum yönetimince karşılanır. Doktor tarafından muayene edilir, gerekli görülmesi hâlinde aşı olabilirsin. Beraberinde getirdiğin ve kullanman gereken bir ilaç varsa bu ilacı kullanıp kullanmayacağına veya nasıl kullanacağına kurum doktoru karar verir. Sınıflandırılmanda, yerleştirileceğin oda veya koğuşun tespitinde, hakkında uygulanacak iyileştirme programının belirlenmesinde yararlanılmak üzere mesleğin, eğitimin ve benzerî konularda sorulan soruları cevaplandırmalısın. Daha sonra oda veya koğuşuna yerleştirilme işlemin yapılır. Kuruma girişin, tutulduğun veya nakledildiğin yer hakkında talebin hâlinde, kurum yönetimi tarafından yakınlarına haber verilir.

  B. YÜKÜMLÜLÜKLER

  Hapis cezanın yerine getirilmesine katlanma ve bu amaçla düzenlenen infaz rejimine uygun tutum ve davranışlar içinde bulunmakla yükümlüsün. Ceza infaz kurumunun güvenlik ve iyileştirme programlarına tam bir uyum göstermekle yükümlüsün. Her ne amaçla olursa olsun bilerek kendi yaşamını ve bedensel bütünlüğünü tehlikeye düşürecek eylemlere girişmekten kaçınmalısın. Sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önlenmesi için gerekli ve alınmış tedbirlere uymak, kişi sağlığı için tehlike doğuran durumları derhal kurum yönetimine bildirmek, kendinin ve içinde yaşadığın ortamın temizliğine uygun davranışlar göstermek zorundasın. Ayrıca hem kendinin hem de kurumdaki diğer kişilerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek eylemlerden kaçınmalısın. Barındırıldığın odayı, kurum binasını, idarece sana bırakılanları düzenli bir biçimde kullanmalı ve bu eşyalarla birlikte diğer kişilere ait eşyayı da özenle korumalısın. Okuma-yazma bilmiyorsan veya ilkokul mezunu değilsen; ceza infaz kurumlarında açılan okuma-yazma kursları ile yetişkinler II. kademe eğitimi başarı kurslarına katılmak zorundasın. Meslek sahibi değilsen, bir meslek öğrenmen amacıyla kurum imkânları ölçüsünde, belirlenen ücret karşılığında atölye veya iş yurtlarında çalıştırılabilirsin. Tüm zamanını, kurum yönetimince belirlenen iyileştirme programına uyarak geçirmelisin. Kurumda görevli tüm personel ile hükümlü ve tutuklulara karşı saygılı davranmalısın. Kılık ve kıyafetinin toplum içinde alışılmış hâlin dışında olmamasına, kişisel temizliğine, kaldığın oda veya koğuşun, özellikle tuvalet, banyo gibi ortak kullanım alanlarının temizliğine özen göstermelisin. Kullandığın mekânların temizliğinde diğer hükümlü ve tutuklular ile birlikte görev ve sorumluluk almalısın. Kurum içinde kullanılmak üzere verilen kimlik kartını üzerinde bulundurmalısın. Cep telefonu, telsiz ve benzerî iletişim araçlarını kurumda ve kurum dışında bulunduramaz ve kullanamazsın. Uçucu, uyuşturucu ve alkollü içecekleri kullanamaz; kumar oynamaya yarayan aletleri, kurumda, kurum dışında ve üzerinde bulunduramaz ve kullanamazsın. Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerde belirtilenler ile bu mevzuata aykırı olmamak koşuluyla, kurum yönetimi tarafından belirlenen diğer kurallara da uymak zorundasın.

  C.HAKLAR

  1. AVUKAT VE NOTERLE GÖRÜŞME HAKKI
  Avukat veya müdafi tutmayı arzu ettiğinde, kurum yönetimi sana yardımcı olur ve gerekli kolaylığı sağlar. Kanunlarda belirtilen istisnalar dışında, hükümlü isen, vekâletname olmadan avukatla ancak tatil günleri dışında ve mesai saatleri içinde en çok üç kez, tutuklu isen, vekaletname aranmaksızın müdafi ile her zaman; konuşulanları başkalarının duyamayacağı, ancak; görüşmenin görevlilerce izlenebileceği bir ortamda, açık ziyaret usulüne tâbi olarak görüşebilirsin. Tatil günleri dışında ve mesaî saatleri içinde bu iş için ayrılan yerlerde noterle görüşebilirsin. Eğer bir vekalet vermen söz konusu ise hangi konuda kime vekalet verdiğini tam olarak anla ve gerek duyuyorsan, vekil tayin ettiğin kişiyle ceza infaz kurumunda noter huzurunda görüşme talebinde bulunabilirsin.

  2. ZİYARETÇİ KABUL HAKKI
  Haftada bir kez olmak üzere, üçü kapalı, biri açık ayda dört kez görüş hakkına sahipsin. Eşin, annen, baban, büyükannen ve büyükbaban, çocukların, torunların, kardeşlerin, gelinlerin, damatların, kayınbiraderlerin, baldızların, yengelerin, eniştelerin, görümcelerin, kayınvaliden, kayınpederin, kayınvalidenin anne ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocukları, büyükanne ve büyükbabanın anne ve babaları, torun çocukların, kardeşlerinin çocukları ve eşleri ile amcaların, halaların, dayıların, teyzelerin ve bunların eşleri, vasin ve kayyımın ile kapalı ziyaret; annen, baban, eşin, çocukların ve torunların ile açık ziyaret şeklinde mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre görüşebilirsin. Ayrıca, bayram ve özel günlerde annen, baban, eşin, çocukların, torunların ve kardeşlerinle Bakanlık tarafından verilen ziyaret izinleri çerçevesinde açık görüş yapabilirsin. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma cezan infaz edilmekte ise sadece resmî ve yetkili merciler ile avukatların ve yasal temsilcilerinle görüşebilirsin. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü değilsen; kuruma kabulünde veya kurumda iken zorunlu hâller dışında bir daha değiştirilmemek üzere, ad ve adreslerini bildirdiğin en fazla üç kişi tarafından, çalışma saatleri içinde ziyaret edilebilirsin.Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüysen; sadece eşin, çocukların, torunların, torunlarının çocukları, annen, baban, büyükannen, büyükbaban, büyükanne ve büyükbabanın anne ve babaları, kardeşlerin ve vasin dışında ziyaretçi kabul edemezsin. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüysen; 15 günde bir olmak üzere, biri açık, diğeri kapalı görüş biçiminde, ayda iki kez görüşme yapabilirsin. Kınama cezası dışında kaldırılmamış disiplin cezan varsa, bu süreler içinde açık görüşten faydalanamazsın. Ancak koşullarının uyması durumunda kapalı görüş yapabilirsin. Yabancı uyruklu isen, talebin halinde vatandaşı olduğun ya da ülkenizin yararını koruyan Devletin konsolosluk görevlileri tarafından ziyaret edilebilirsin.

  3. SÜRELİ VE SÜRESİZ YAYINLARDAN YARARLANMA HAKKI
  Kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyen, müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsamayan, mahkeme kararı ile yasaklanmamış olan, her türlü kitap, dergi ve gazeteyi okuyabilir, kütüphaneden yararlanabilirsin.

  4. EĞİTİM HAKKI
  AİO (Açık İlköğretim Okulu) ve AÖL (Açık Öğretim Lisesi) kurs ve sınavlarına ücretsiz olarak; üniversiteye giriş (ÖSS-YDS) sınavları, Açık Öğretim Fakültesi ve üni­versitelerin ara, yıl sonu ve bütünleme sınavları ile ÖSYM tarafından yapılan diğer sınavlara ücretini ödeyerek katılabilirsin. Kurum içinde verilecek iş ve meslek eği­timi kurslarına katılabilir, başarılı olman hâlinde sertifika alabilirsin. Müftülük görevlileri veya “Din ve Ahlâk Bilgisi” dersi öğretmenleri tarafından verilen ders ve konferanslara katılabilirsin. İdare tarafından düzenlenen tiyatro, resim, karikatür, şiir yarışmaları, spor karşılaşmaları, el becerisi, folklor, sine­ma, müzik, lisân kursları, konser, konferans, münazara ve bilgi yarışmalarına aktif olarak katılabilir veya izleyebilirsin. Eğitimle ilgili her türlü problemin için Eğitim Servisinden yardım talep edebilirsin. Kütüphanede bulunan kitaplardan ve kurumdaki bütün eğitim imkânlarından yararlanabilirsin. Çalışma esaslarını belirten koşullara, kurumun fîziki ortamına ve iç güvenliğine uygun hareket etmek koşuluyla ifade özgürlüğü çerçevesinde yayın etkinliklerinde bulunabilirsin.

  5. İBADET HAKKI
  Mensup olduğun dinin ibadetlerini, düzeni bozmayacak ve çalışmayı engellemeyecek biçimde serbestçe yerine getirebilirsin. İbadette kullanılan eşyayı, dinî yaşamın bakımından zorunlu olan kitap ve eserleri temin ve bulunduğun yerlerde muhafaza edebilirsin. Bu konuda kurum yönetiminden imkânlar çerçevesinde her türlü yardımı alabilirsin.

  6. PSİKO- SOSYAL YARDIM ALMA HAKKI
  Kişisel, ruhsal, duygusal ve sosyal so­runlarının çözümü için gö­revli psikolog ve sosyal çalışmacılara başvurup yardım alabilirsin. Ayrıca psiko-sosyal yardım servisinde görevli uzmanlardan, her türlü talep ve şikâyetlerini hangi makamlara ve ne şekilde yapacağın konusunda bilgi edinebilirsin.

  7. SAĞLIK VE TEDAVİ HAKKI
  Her türlü sağlık problemin nedeniyle kurum doktoruna ve diş hekimine muayene olabilir ve sağlık görevlisinden de tedavi sürecinle ilgili gerekli bilgiler alabilirsin. Ceza infaz kurumunda mevcut sağlık ve tedavi im­kânlarından ve gerektiğinde diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından yararlanabilirsin.

  8. ÇALIŞMA VE SİGORTALI OLMA HAKKI
  Kurum hekimi tarafından ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olduğun belirlendiğinde ve meslek sahibiysen; isteğin hâlinde kurum imkânları ölçüsünde, ücret karşılığında ceza infaz kurumları bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzerî ünitelerde çalıştırılabilirsin. Bu hâlde yalnız iş kazası ile meslek hastalıkları, analık ve hastalık sigorta kollarında sigorta hakkın bulunmakta olup, ayrıca malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları bakımından Sosyal Sigortalar Kanununda öngörülen şartları taşıman hâlinde isteğe bağlı sigortalı olabilirsin.


  9. TELEFON VE DİĞER İLETİŞİM ARAÇLARI İLE HABERLEŞME HAKKI
  İdare ve gözlem kurulu kararı ile telefon görüşme hakkın kısıtlanmamışsa, idarenin kontrolündeki ücretli telefonlar ile mevzuatta belirlenen esas ve usullere göre görüşme yapabilirsin. Telefon görüşmelerin idarece dinlenir ve kayıt altına alınır. Açık ceza infaz kurumundaysan; ücretli telefonlarla serbestçe görüşme yapabilirsin. Altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölümleri, ağır hastalıkları veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılırsın. Kurum yönetiminin kontrolünde olmak koşuluyla adına gönderilen mektup, faks ve telgrafları alabilir ve ücretlerini karşılamak suretiyle diğer kişilere gönderebilirsin. Resmî mercilere göndereceğin mektuplar denetime tabî tutulmaz.
   

  10. RADYO, TV YAYINLARI İLE İNTERNETTEN YARARLANMA HAKKI
  İdare ve gözlem kurulu kararı ile radyo, televizyon ve internetten yararlanma hakkın kısıtlanmamışsa, cihaz ve kurulum bedelini ödemen ve idare tarafından senin adına satın alınması koşuluyla; kurumunda merkezî yayın sistemi bulunuyorsa bu sisteme bağlı olarak, bulunmuyorsa idarece alınacak önlemler dahilinde radyo ve televizyon yayınlarını izleyebilirsin. Eğitim ve iyileştirme programları gerekli kıldığı takdirde, denetim altında ilgili mevzuat çerçevesinde internetten yararlanabilirsin.

  11. İYİ HÂLLİ OLMANIN SAĞLADIĞI HAKLAR
  Hükümlüysen; ceza infaz kurumunun düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara içtenlikle uyduğun, haklarını iyi niyetle kullanarak yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğin, uygulanan iyileştirme programlarına göre de toplumla bütünleşmeye hazır olduğun idare ve gözlem kurulunca tespit edildiğinde hakkında iyi hâl kararı verilebilir. Hakkında iyi hâl kararı alınırsa; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde koşullu olarak salıverilebilir, açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilir, izin haklarını kullanabilir, işyurtlarında ve kurum iç hizmetlerinde çalışabilir, ziyaretçi görüşlerinden ve telefon görüşmelerinden yararlanabilirsin.

  12. NAKİL HAKKI
  İlgili mevzuat çerçevesinde ve talebin doğrultusunda konumuna uygun diğer bir ceza infaz kurumuna nakledilebilirsin.Kendi isteğinle nakledildiğin kurumda eğitim-öğretim ve hastalık nedeniyle nakil hariç bir yıl kalmak zorundasın. Yabancı uyrukluysan; vatandaşı olduğun ülkenin “Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşme”ye veya Türkiye ile akdedilmiş iki taraflı anlaşmaya taraf olması koşuluyla, sen veya yasal temsilcin vasıtasıyla, anılan Sözleşme veya anlaşmaya dayanarak, Adalet Bakanlığına hitap eden bir dilekçe ile ülkene nakledilmeni talep edebilirsin. Taraflar arasında başka türlü kararlaştırılmadıkça, nakil masrafları talep eden devlet tarafından karşılanacaktır. Nakil masraflarını karşılamak istiyorsan, bu masrafları sen veya yasal temsilcilerin aracılığıyla Türkiye’de Adalet Bakanlığı adına açılan hesaba yatırabilirsin.

  13. HEDİYE KABUL ETME HAKKI
  Mensup olduğun dinin bayram günlerinde, yılbaşında ve nüfus kaydında belirtilen doğum gününde dışarıdan gönderilen kitap ve giyim eşyasını, açık ceza infaz kurumundaysan, cins ve miktarı kurum müdürü tarafından belirlenen hediyeleri kabul edebilirsin.
   

  14.ODADA KİŞİSEL EŞYA BULUNDURMA HAKKI
  Kapalı ceza infaz kurumundaysan; “Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlü ve Tutukluların Koğuş, Oda ve Eklentilerinde Bulundurabilecekleri Kişisel Eşya, Gıda, Tıbbî Malzeme ve Diğer İhtiyaç Maddelerine Dair Yönetmelik”te belirtilenleri koğuş veya odanda bulundurabilirsin. Açık ceza infaz kurumundaysan, yukarıda belirtilen Yönetmelikte sayılanlara ek olarak; ceza infaz kurumunun güvenliğini tehdit etmemek ve kanunlara aykırı olmamak koşuluyla cins ve miktarı idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen giyim, gıda ve diğer eşyalarını koğuş veya odanda bulundurabilirsin.

  15.İZİN HAKKI
  Mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dâhilinde mazeret izni, özel izin veya iş arama izni kullanabilirsin.
  Özgürlüğü bağlayıcı cezanın 1/5’ini iyi hâlli geçirmen şartıyla; annen, baban, eşin, kardeşin veya çocuğunun ölümü; bunlardan birisinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hâlleri ya da deprem, su baskını, yangın gibi felâketler nedeniyle zarara uğradıklarını belgelendirilmen koşuluyla mazeret izni,
  Açık ceza infaz kurumunda bulunman veya kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanman hâlinde, ailen ile bağlarını sürdürmeni ve güçlendirmeni ya da dış dünya ile uyumunu sağlamak amacıyla yılda en çok üç kez olmak üzere, her defasında yol hariç üç güne kadar özel izin, Ceza infaz kurumlarında hükümlülük sürenin en az altı ayını kesintisiz geçirmen ve koşullu salıverilmene bir ay kalması hâlinde iş bulman için çalışma günleri içinde sekiz saate kadar iş arama izni, alabilirsin.

  16.ŞİKAYET HAKKI
  Her türlü dilek ve şikâyetlerini; denetim organları olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığına, Adalet Bakanlığına, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığına, Cumhuriyet başsavcılığına, infaz hâkimliğine ve izleme kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirebilirsin. Kurum yönetimine ve uygulamalara yönelik şikâyet ve dileklerini içeren mektuplarını, kapalı zarf içinde şikâyet kutularına atabilirsin. Bu mektupların yetkili mercilere iletileceğinden emin olabilirsin. İdarece yapılan bir işlem veya faaliyetin kanun, tüzük, yönetmelik veya genelgelere aykırı olduğunu düşünüyorsan; işlem ve faaliyeti öğrendiğin tarihten itibaren 15 gün, herhalde yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde infaz hâkimliğine başvurabilirsin. İnfaz hâkimliğinin kararlarına karşı da bir hafta içinde ağır ceza mahkemesine itiraz edebilirsin. Bütün denetim organları ile özel olarak görüşebilir, talep ve şikâyetlerini serbestçe bildirebilirsin. Müracaatlarının sonucu sana bildirilir.

  D.ÖDÜLLENDİRME
  Kurum içindeki veya dışındaki genel durumun, iyileştirme programlarına ilgi ve uyumun, kurum düzenine karşı tutumun, sana verilen işlerdeki gayretin gibi beklenen davranış ve tutumları gösterdiğin takdirde mevzuat çerçevesinde ödüllendirilirsin.

  Ödüllendirilecek davranışların;
  a-) Katılman gereken iş, eğitim, öğretim vb. faaliyetlere devamsızlıkta bulunmaman,
  b-) Davranışların ile arkadaşlarına ve çevrene iyi örnek olman,
  c-) Kurum içi ve dışındaki sportif, sanatsal ve sosyal faaliyetlerde veya yarışmalarda başarılı olman,
  d-) İyileştirme faaliyetlerinde gösterdiğin davranışlarla bu çalışmalara katkıda bulunman,
  e-) Kurumun araç, gereç ve donanımlarını koruma ve kullanmada örnek davranışlar sergilemen,
  f-) Başkalarının veya kendinin sağlık ve güvenliğini korumada gereken özeni göstermen.

  E. DİSİPLİN CEZALARI VE DİSİPLİN TEDBİRLERİ

  I. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR HAKKINDA VERİLECEK DİSİPLİN CEZALARI
  Kurumda, düzenli bir yaşamın sürdürülmesi, güvenliğin ve disiplinin sağlanması bakımından kanun, tüzük, yönetmelikler ile idarenin uyulmasını emrettiği veya gerekli kıldığı davranış ve tutumları, kusurlu olarak ihlâl ettiğinde, eyleminin niteliği ile ağırlık derecesine göre hakkında aşağıda belirtilen disiplin cezaları uygulanır.

  1. Kınama
  Eyleminin kötü niteliğinin ve uygunsuzluğunun açıklanması ve tekrarı durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatinin çekilmesidir.
  Bu cezayı gerektiren eylemler şunlardır:
  a-) Mektuplarda tehdit, hakaret ve sövme gibi çirkin ifadeler kullanmak.
  b-) Hükümlü ve tutuklulara karşı edep ve nezakete aykırı şekilde konuşmak veya davranışlarda bulunmak.
  c- ) İdareden habersiz mektup göndermek.
  d-) Görevlilere hediye vermek veya buna kalkışmak.
  e-) Görevlilere herhangi bir taahhütte bulunmak.
  f- ) İdarece belirtilen miktardan fazla para bulundurmak.
  g-) Hükümlü-tutuklu kimliğini yanında bulundurmamak.
  h-) Yatma plânına uymamak.
  ı-) Ceza infaz kurumlarının duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak veya afiş yapıştırmak.
  j-) İdarece verilen eşya ve benzerî şeyleri kötü kullanmak.
  k-) Kişisel temizliğe veya çevre temizliğine dikkat etmemek.
  l-) İdarece alınan sağlık önlemlerine uymamak.
  m-) Kurumda gereksiz gürültü yapmak.

  2. Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma
  Bir aydan üç aya kadar süreyle kurumun kültürel ve spor etkinliklerine katılmaktan yoksun bırakılmandır.
  Bu cezayı gerektiren eylemler şunlardır:
  a-) İdarenin izni olmaksızın yasak yerlere girmek.
  b-) Eğitim yerini terk etmek.
  c-) Eğitimi savsaklamak.
  d-) Olumsuz davranışa yönelik gruplaşmaya neden olmak veya bu amaca yönelik gruba katılmak.
  e-) Kurum görevlilerine karşı uygunsuz söz sarf etmek veya davranışta bulunmak.
  f-) Çıkar sağlamak amacıyla hükümlü ve tutuklulara veya kurum görevlilerine eşya vermek veya satmak.
  g-) Açlık grevi yapmak.

  3. Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma
  Kurum yönetiminde ücret karşılığı çalıştığın işten bir aydan üç aya kadar yoksun bırakılmandır.
  Bu cezayı gerektiren eylemler şunlardır:
  a-) İş elbisesini giymemek.
  b-) İş yerini izinsiz terk etmek.
  c-) İş yerindeki çalışma yönergelerine uymamak.
  d-) İşte gerekli özeni göstermemek veya işin gereği olan özeni göstermemek.
  e-) Başkalarının ciddiyetle çalışmalarını engellemek.
  f-) İşte kullanılan aletleri ve gereçleri kasten bozmak.
  g-) İş yerini veya çalışanları dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarıyla tehlikeye düşürmek veya bunlara ağır zarar vermek.
  h-) İşi kasten kötü yapmak veya gerektiği hâlde çalışmamak.

  4. Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama
  Bir aydan üç aya kadar mektup, faks ve telgraf almak ve yollamaktan, televizyon izlemekten, radyo dinlemekten, telefon etmekten ve diğer iletişim araçlarından yararlanmaktan tamamen veya kısmen yoksun bırakılmandır.
  Bu cezayı gerektiren eylemler şunlardır:
  a-) Protesto amacıyla idarece verilen yemeği topluca almama eylemine katılmak.
  b-) Kurum işyurdu yönetim kurulunca uygun görülen işte çalışmamak.
  c-) Herhangi bir şeyi protesto amacıyla veya idareye karşı toplu olarak sessiz direnişte bulunmak.
  d-) Odalarda, eklentilerinde ve diğer alanlarda ilâç ve gıda maddesi stoku yapmak.
  e-) Gereksiz olarak marş söylemek veya slogan atmak.

  Adına gelen mektup, faks ve telgraflar, disiplin cezasının infazından sonra sana verilir. Aynı türden olsa bile sonraki disiplin cezasının infazına bu işlem yapılmadan başlanamaz. Annen, baban, eşin, çocukların ve kardeşlerinin ölümü veya ağır hastalıkları ve doğal afet hâllerinde yapman gereken haberleşmelerle resmî ve yetkili merciler ve avukatınla ilişkilerinde bu madde hükmü uygulanmaz.

  5. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
  Bir aydan üç aya kadar ziyaretçi görüşüne çıkarılmamandır.
  Bu cezayı gerektiren eylemler şunlardır:
  a-Sayım yapılmasına karşı çıkmak.
  b-Aramaya karşı çıkmak.
  c-Sevke, nakle veya bunlarla ilgili olarak alınacak tedbirlere karşı çıkmak.
  d-Kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak.
  e-Hükümlü ve tutukluların haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve iş yurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum hekimince muayene ve tedavi edilmelerini, avukat tayin etmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet başsavcılıklarına gitmelerini, kurum görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına çıkmalarını her ne suretle olursa olsun engellemek, hükümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik etmek, bu yolda talimat vermek, mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı sair her türlü görüşme ve temas olanaklarını engellemek.
  f- Kumar ve benzerî oyunlar oynamak veya oynatmak.
  Resmî ve yetkili merciler ile avukatların ve yasal temsilcilerinle görüşmelerinde bu madde hükmü uygulanmaz.

  6. Hücreye koyma
  Açık havaya çıkma hakkın saklı kalmak üzere geceli gündüzlü yalnız olarak bir hücreye konulman ve her türlü temastan yoksun bırakılmandır. Bu ceza her defasında yirmi günü geçemez.
  Bir günden on güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:
  a-) Kurum tesislerine, araç ve gereçlerine zarar vermek.
  b-) Tünel kazmaya teşebbüs etmek.
  c-) Firara teşebbüs etmek.
  d-) Hükümlü ve tutukluları idareye karşı kışkırtmak veya isyana kalkışmak.
  e-) Hükümlü ve tutukluları daha az cezayı gerektiren şekilde kasten yaralamak.
  f-) Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel işleriyle başka işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek için oluşturulan gruplara katılmak veya bunlarla dayanışma içinde olmak.
  g-) Aşağıdaki onbir günden yirmi güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemlerden (g) bendinde belirtilenler dışında kalıp da Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna uygun olarak yasaklanmış bulunan her türlü eşya, araç, gereç veya malzemeyi ceza infaz kurumlarına sokmak, bulundurmak, kullanmak.
  h-) Sayım ve aramalar ile yukarıda ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma başlığı altındaki (e) bendinde belirtilen faaliyetlere şiddet kullanarak engel olmak veya buna kalkışmak.
  ı-) Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet teklif etmek veya vermeye kalkışmak.
  j-) Kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak.
  k-) Kuruma, kurum görevlilerine veya hükümlü ve tutuklulara ait şeyleri çalmak veya bunlara kasten zarar vermek.
  l-) İzin süresini özürsüz olarak en fazla iki gün geçirmek.
  m-) Hükümlü ve tutukluların beslenmelerini engellemek, açlık grevine ve ölüm orucuna teşvik veya ikna etmek, bu yolda talimat vermek.
  Onbir günden yirmi güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:
  a-) İsyan çıkartmak.
  b-) Kuruma ağır zarar vermek.
  c-) Kasten yangın çıkarmak.
  d-) Adam öldürmek veya öldürmeye kalkışmak.
  e-) Hükümlü ve tutukluları kasten veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamak ile görevlileri her türlü kasten yaralamak.
  f-) Cinsel saldırıda veya çocuklara karşı cinsel istismarda bulunmak, bu suçlara kalkışmak veya cinsel tacizde bulunmak.
  g-) Her türlü ateşli silâh, mermi, patlayıcı madde, kesici, delici, yaralayıcı, bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, boğucu, bayıltıcı, kör edici gaz ve ecza, her türlü zehir ve uyuşturucu ilâç ve madde, cep telefonu, telsiz ve sair elektronik haberleşme aracını kuruma sokmak, bulundurmak, kullanmak.
  h-) Görevlileri veya hükümlü ve tutukluları rehin almak.
  ı-) Firar etmek veya tünel kazmak.
  j-) Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel işleriyle başka işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek için nüfuz kullanarak grup oluşturmak.
  k-) Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol, işaret ve benzerî eşyayı kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.
  l-) Suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.
  m-) Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet vermek.
  Hücreye koyma cezasının infazı sırasında, resmî ve yetkili merciler ve avukatın ile görüşmene engel olunmaz ve günde bir saat açık havada bulunabilme hakkından mutlaka yararlandırılırsın, ayrıca kitap okuyabilirsin.

  II. DİSİPLİN CEZASI KARARLARININ ALINMA USULÜ VE TEBLİĞİ
  Hakkında disiplin soruşturması açıldığında mutlaka savunman alınır.
  Disiplin kurulu kararı sana derhâl tebliğ edilir.

  III. DİSİPLİN CEZASI KARARLARINA KARŞI ŞİKAYET
  Disiplin kurulunun disiplin cezalarına ilişkin kararlarının haksız olduğu kanısındaysan, infaz hâkimine kararın sana tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde şikâyet yoluyla başvurabilirsin.
  İnfaz hakimliğinin kararlarına karşı da bir hafta içinde ağır ceza mahkemesine itiraz edebilirsin.

  IV. DİSİPLİN CEZALARININ KALDIRILMASI
  Disiplin cezalarının tamamı infaz edilip kaldırılmadıkça koşullu salıverilme işlemin yapılmaz.Hakkındaki disiplin cezasının, infaz edildiği tarihten itibaren kaldırılmasında ve iyi hâlin kazanılmasında aşağıda belirtilen süreler esas alınır;
  a-) Kınama cezası onbeş gün,
  b-) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası bir ay,
  c-) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası üç ay,
  d- )Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama cezası üç ay,
  e- )Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası üç ay,
  f-) Hücreye koyma cezası, 1-10 gün arasında ise altı ay, on bir gün ile yirmi gün arasında ise bir yıl,
  g-) Hücre cezasına karşılık ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, (f) bendinde belirtilen süre,
  Sonunda disiplin cezası almaman ve iyi hâlli olman koşuluyla (a) ve (b) bentlerinde belirtilen cezaların kurum en üst amiri tarafından, diğer bentlerde belirtilen cezaların, kurumun en üst amirinin önerisi ve disiplin kurulu kararıyla kaldırılır.
   

  V. DİSİPLİN TEDBİRLERİ
  Hakkında disiplin soruşturması yapılması hâlinde, kurum yönetimi, soruşturma süresince odanı, koğuşunu, iş ve çalışma yerini değiştirebilir, seni kurumun başka kesimine nakledebilir veya diğer hükümlülerden ayırabilir ya da gerekli gördüğü diğer tedbirleri alabilir.

  Çocuk Hükümlü ve Tutuklu Rehberi

   

  Önsöz

  Hayatta başarılarımız, doğru kararlarımız olabildiği gibi yanlış kararlarımız ve hatalarımız da olabiliyor. Hepimizin... Bazen hatalarımızı kabul etmeyip sorumluğu başkalarına yükleyebiliyor ya da kendimizi gereğinden fazla suçluyoruz. Her iki durumda da asıl önemli noktayı kaçırabiliyoruz; hatalarımızdan ders alarak yanlış davranışlarımızı gerçekçi olarak değerlendirmek ve bu hataları bir daha tekrar etmemek...
  Şu an Çocuk Eğitimevindesin / Kapalı Ceza İnfaz Kurumundasın. Burada olmayı nasıl değerlendireceğin yaşaman gereken “hatalardan öğrenme” süreci için çok önemli. Kurumda kaldığın sürece yalnızca özgürlüğünün kısıtlandığına odaklanman ne yazık ki yalnızca yaşamını sıkıntılı bir hale çevirecek. Bu yaşam sana ait. Onu daha güzel bir hale getirmek senin elinde. Bunun için öncelikle kendine inanmalı ve güvenmelisin. Daha sonra ise kısa zamanda büyük adımlar atmaya çalışmak yerine zaman içinde belki yavaş ve küçük ama kararlı adımlar atarak yoluna devam edebilirsin.
  Burada kaldığın sürece yaşaman gereken bu kişilik yolculuğu için sana fırsatlar sunulacak. Hem kendini gerçekçi değerlendirip yapabileceklerini düşünmek hem de sana olumlu katkıları olacak faaliyetlere katılmak için zamanın olacak. Hazırlanan bu el kitabında kurumda yararlanabileceğin faaliyetler, hakların, uyman gereken kurallar ve kurumdaki işleyiş hakkında sana yardımcı olabilecek bilgiler bulunuyor. Burada kaldığın süreyi senin için en faydalı olacak şekilde geçirmeni diliyoruz, kendini, yeni ve güzel olan herşeyi keşfetme sürecinde başarılar...


  KURUMA GELİŞ VE KABUL İŞLEMLERİ
  Can güvenliğin için gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla hasımlık ya da benzeri bir tehlikeye sahip olup olmadığını kurum personeline söylemen gerekir. Kuruma kabul işlemlerin tamamlanıncaya ve yerleştirileceğin yer belirleninceye kadar kabul bölümünde kalman gerekir. Kabul bölümünde kalacağın süre üç günü geçemez. Kuruma kabul sırasında üstün ve beraberinde getirdiğin eşya öngörülen usule göre aranır. Sadece kurum yönetiminin izin verdiği eşyalarını yanında bulundurabilirsin. Kuruma kabulün sırasında banyo yapabilir, tıraş olabilir, çamaşır ve giysilerini temizleriyle değiştirebilirsin. Yanında temiz çamaşır, giysi ve temizlik malzemesi yoksa bu ihtiyaçların kurum yönetimince karşılanır. Kurum doktoru tarafından ilk muayenen yapılır, beraberinde getirdiğin ve kullanman gereken bir ilaç varsa bu ilacı kullanıp kullanmayacağına veya nasıl kullanacağına kurum doktoru tarafından karar verilir. Hakkında alınacak kararların ve uygulanacak iyileştirme programlarının tespitinde kullanılmak üzere psikolog, sosyal hizmet uzmanı, doktor ve öğretmen tarafından sorulan soruları cevaplandırmalısın. Bu işlemlerden sonra oda veya koğuşuna yerleştirilmen yapılır. Kuruma girişin, tutulduğun veya nakledildiğin yer hakkında yakınlarına kurum yönetimi tarafından haber verilir.

  KURUMDA UYMAN GEREKEN KURALLAR VE KURUMDA İŞLEYİŞ
  Kuruma kabul işlemlerinden sonra, Psiko
  -Sosyal YardımServisi ile görüşme yapabilirsin. Bu görüşmede kurum tanıtılır ve sorumlulukların hakkında bilgilendirme yapılır.


  Kurumda bulunduğun müddetçe özgürlüğü bağlayıcı cezanın yerine getirilmesine katlanma ve bu amaçla düzenlenen infaz rejimine uygun tutum ve davranışlar içinde bulunmakla yükümlüsün. Öte yandan ceza infaz kurumunun güvenlik ve iyileştirme programlarına tam bir uyum göstermelisin. Her ne amaçla olursa olsun bilerek kendi yaşamını ve bedensel bütünlüğünü tehlikeye düşürecek eylemlere girişmekten kaçınmalısın.


  Tüm zamanını kurum yönetimince belirlenen iyileştirme programına uyarak geçirmelisin.
  Kurumda görevli tüm personele ve akranlarına karşı saygılı davranmalısın.
  Sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önlenmesi için alınmış tedbirlere uyman, sağlığın için tehlike doğuran durumları gecikmeksizin kurum yönetimine bildirmen gerekir. Ayrıca kurumdaki diğer kişilerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek eylemlerden kaçınmalısın.


  Kılık ve kıyafetinin, toplum içinde alışılmış halin dışında olmamasına, kişisel temizliğine ve kaldığın odada özellikle tuvalet, banyo gibi ortak kullanım alanlarında gereken temizliğe özen göstermelisin.
  Kaldığın odayı veya koğuşu, kurum binasını, idarece sana bırakılan eşyaları düzenli bir biçimde kullanmalı ve bu eşyalarla birlikte diğer kişilere ait eşyayı da özenle korumalısın.


  Kullandığın mekanların temizliğinde diğer akranlarınla birlikte görev ve sorumluluk almak zorundasın.
  Kurum içinde kullanılmak üzere verilen kimlik kartını üzerinde bulundurmalısın.
  Cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları ile uçucu, uyuşturucu ve alkollü içecekleri ve kumar oynamaya yarayan aletleri üzerinde veya kurum içinde ya da dışında bulunduramaz ve kullanamazsın.


  Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerde belirtilen ve bu mevzuata aykırı olmamak koşuluyla kurum yönetimi tarafından belirlenen kurallara da uymalısın.

  SAHİP OLDUĞUN HAKLAR
  1- Kurum Personeli Tarafından Sağlanan Hizmetler :
  Her türlü sağlık problemlerin nedeniyle kurum doktoruna ve diş hekimine muayene olabilir ve sağlık görevlisinden de tedavi sürecinle ilgili gerekli bilgileri alabilirsin. Kurum doktorunun gerekli görmesi halinde hastanelerden de sağlık hizmeti alabilirsin.
  Kişisel, duygusal ve sosyal problemlerine çözüm bulabilmek ya da sıkıntılarını paylaşabilmek amacıyla Psiko-Sosyal Yardım Servisi ile görüşebilirsin. Ayrıca bu serviste görevli uzmanlardan, her türlü talep ve şikayetlerin için ilgili makamlara başvuru yer ve şekilleri hakkında bilgi alabilirsin.
  Eğitiminle ilgili her türlü problemin için Eğitim Servisinden yardım talep edebilirsin.

   

  2- Fiziksel Çevre ve Odalar :
  Kurumda bulunan kütüphane, derslik, atölye, açık ve kapalı spor alanı gibi ortak kullanım yerlerinden yararlanabilirsin.
  Kaldığın odayı veya yatak yerini değiştirmek istersen, bu isteğini yazılı olarak İdare ve Gözlem Kuruluna iletmelisin.

   

  3- Kişisel Eşyalar ve Kurum Tarafından Temin Edilecek Eşyalar :
  Oda veya koğuşunda, kurum yönetiminin izin verdiği kişisel eşyalarını bulundurabilirsin.
  Yerleştirildiğin oda veya koğuşa, senin için bir karyola veya ranza, yatak, yastık, yorgan ve yatak takımı ile mevsim koşullarına göre en az bir battaniye ve kişisel eşyalarını koyabilmen için bir dolap verilir. Yatak takımların en az on günde bir temizleriyle değiştirilir.
  Kurumun imkanları çerçevesinde yalnızca senin kullanman için bir çalışma masası ve sandalye temin edilir.
  Sağlığını koruyan, iklim şartlarına uygun ve yeterli miktarda kişisel giysiyi kendi imkanlarınla temin edememen halinde, bu ihtiyaçlarının karşılanması için kurum yönetiminden yardım talep edebilirsin

   

  4- Temizlik:
  Haftada en az bir defa banyo yapmalısın. İş, eğitim, spor veya serbest zaman faaliyetleri, mevsim koşulları gibi sebeplerle haftada bir kereden daha fazla banyo yapabilirsin. Kişisel temizliğin için gerekli olan temizlik malzemeleri kurum yönetimi tarafından verilir.
  Saç tıraşını kurum berberinde ücret ödemeden yaptırabilirsin. Kirlenmiş çamaşırlarını idare tarafından belirlenen çamaşır yıkama günlerinde kurum çamaşırhanesinde yıkatabilirsin. Kurum personelinin, resmi veya özel kurum ve kuruluş temsilcilerinin veya üçüncü kişilerin temizlik, hizmet gibi kişisel ihtiyaçlarının karşılanmasında sana görev ve sorumluk verilemez.

   

  5- Talep ve Şikayetler :
  Kurum yönetimi tarafından yapılan bir işlem veya faaliyetin, kanun, tüzük, yönetmelik veya genelgelere aykırı olduğunu düşünüyorsan; işlem ve faaliyeti öğrendiğin tarihten itibaren 15 gün, her halde yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İnfaz Hakimliğine başvurabilirsin. İnfaz Hakimliğinin aldığı kararlara karşı olarak da bir hafta içinde Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edebilirsin. Talep, şikayet ve itirazların; annen, baban, kardeşin, yasal temsilcin, müdafiin veya avukatın tarafından da yapılabilir.
  Bütün denetim organları ile özel olarak görüşebilir, talep ve şikayetlerini serbestçe bildirebilirsin. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna, Başbakanlık İnsan Hakları Kurulu Başkanlığına, Adalet Bakanlığına, İnfaz Hakimliğine, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığına, İnfaz Hakimliğine, Cezaevi İzleme Kurulu Başkanlığına ve Kurum Müdürlüğüne, talep ve şikayetlerini her zaman bildirebilirsin. Bu bildirimi sözlü ya da kapalı zarfla yazılı olarak yapabilirsin. Ayrıca bu amaçla şikayet kutularını da kullanabilirsin. Resmi mercilere yapacağın yazılı bildirim ve müracaatların kurum personeli tarafından herhangi bir biçimde okunamaz ve denetime tâbi tutulamaz. Bildirim ve müracaatlarının sonucu sana bildirilir.

   

  6- Gizlilik :

  Kimliğin, bulunduğun kurum, işlediğin suçlar vb. bilgilerin gizli tutulmasının sağlanması ve bu kuralın ihlâlinin önlenmesi için her türlü tedbirin alınması kurum yönetimi tarafından sağlanır. Kurumda bulunduğun süre içinde aldığın sertifika, diploma ve benzeri belgelere kurumda kaldığını belirtir biçimde hiçbir bilgi, ibare ve işaret konulmaz.
  Basın-yayın kuruluşlarının kurumda yaptıkları çalışmalarda kimliğinin ortaya çıkmasına yol açacak şekilde yayın yapmalarını önlemek için gerekli özen gösterilir. Devam ettiğin eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili hususlar dışında sorular sormalarına izin verilmez.
  Çocuk Eğitimevindeysen; devam etmekte olduğun kurum dışındaki okul, kurs, iş yeri ve benzeri yerlerde, şahsınla ilgili olarak, seninle ya da yetkili kişilerle çekim ve röportaj yapılmaz.

   

  7- Eğitim :
  Eğitiminle ilgili her türlü probleminde Eğitim Servisine başvurabilirsin. Daha önce almış olduğun öğrenim durumun ile ilgili belgelerinin temininde kurum öğretmeninden yardım talep edebilirsin.
  Çocuk eğitimevinde bulunduğun süre içerisinde, düzeyine göre ilköğretim, lise ve yüksek öğrenim programlarından yararlanabilir, iş ve mesleki eğitim kurslarına katılabilirsin. Eğitimine başka eğitimevine nakil olduğunda da devam edebilirsin. Çocuk kapalı ceza infaz kurumundaysan, açık ilköğretime, açık liseye ve açık öğrenim fakültesine devam edebilir, kurum içinde açılan kurslara katılabilirsin.Mecburi eğitim çağındaysan ilköğretime devam etmek zorundasın. Açık ilköğretim ve açık lise düzeyinde her türlü eğitim-öğretim faaliyetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirsin. Üniversite sınavında kazandığın yükseköğretim kurumu devam zorunluluğu gerektiren bir kurum değilse kaydın yapıldıktan sonra sınav dönemlerinde sınavlara katılabilirsin. Kazandığın yükseköğretim kurumu bulunduğun eğitimevi ile aynı ildeyse okuluna devam edebilirsin. Kazandığın yükseköğretim kurumu diğer eğitimevlerinin bulunduğu illerden birindeyse o şehre nakil olmayı talep edebilirsin.

   

  Eğer kazandığın yüksek öğretim kurumunun bulunduğu yerde eğitimevi yoksa, kaydın yapılarak dondurulur (Kapalı ceza infaz kurumundaysan ve kazandığın yükseköğretim kurumu devam zorunluluğu olan bir kurum ise okula kaydın yaptırılarak dondurulur). Kurumda gerçekleştirilecek olan her türlü sanatsal ve sosyal etkinliklere katılabilir, bu etkinliklerde yer alabilirsin.
  18 yaşını doldurduktan sonra, kurum içinde veya dışında herhangi bir eğitim ve öğretim programına devam ediyorsan, eğitim ve öğretimini tamamlayabilmen için 21 yaşını bitirinceye kadar çocuk eğitimevinde kalmana izin verilebilir.

   

  Kütüphanede bulunan kitaplardan ve kurumdaki bütün eğitim imkanlarından yararlanabilirsin.
  Kendi yaşam alanların ve eğitsel amaçlar dışında çalışman istenilemez.
  Öğretim kurumlarına veya örgün eğitime devam ediyorsan, meslek eğitimine yönelik olsa bile çalıştırılmazsın.

   

  8- İletişim, Haberleşme ve Ziyaret :
  Kurum yönetimince belirlenen gün ve saatlerde belirtilen koşullar çerçevesinde uygun görülen ziyaret mahallinde ziyaretçilerinle görüşebilirsin.
  Çocuk eğitimevindeysen ayda 4 kez açık görüş, çocuk kapalı ceza infaz kurumundaysan ayda 3 kez kapalı, 1 kez açık görüş yapabilirsin.
  Kurum yönetiminin kontrolünde olmak koşuluyla adına gönderilen mektup, faks ve telgrafları alabilir ve ücretlerini karşılamak suretiyle başka kişilere gönderebilirsin. Annen, baban, büyükanne ve büyükbaban, kardeşlerin, yengen, enişten, büyükanne ve büyükbabanın anne ve babaları, kardeşinin çocukları ve eşleri, amcan, halan, dayın, teyzen ve hepsinin eşleri, vasin ve kayyımın ziyaretine gelebilir. Yukarıda sayılan kişiler dışında kalan, kuruma açık kimlik ve adreslerini bildireceğin üç kişi seni ziyaret edebilir. Yabancı uyruklu isen, talebin halinde vatandaşı olduğun ya da ülkenizin yararını koruyan Devletin konsolosluk görevlileri tarafından ziyaret edilebilirsin. Ücretini karşılamak suretiyle, kurum dışındakilerle serbestçe telefon görüşmesi yapabilirsin. Çocuk kapalı ceza infaz kurumundaysan, kurum yönetimi tarafından belirlenen gün ve saatlerde ve mevzuat hükümleri çerçevesinde bu haktan yararlanabilirsin. Mahkeme kararı ile yasaklanmamış, kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyen, Yayın Seçici Kurul tarafından psikolojik ve sosyal gelişimin için uygun görülen her türlü kitap, dergi ve gazeteyi okuyabilirsin.

   

  9- Avukat ve Noterle Görüşme Hakkı :
  Avukat veya müdafi tutmayı arzu ettiğinde, kurum yönetimi sana yardımcı olur ve gerekli kolaylığı sağlar. Yargılanman devam ediyorsa ve 18 yaşını doldurmamışsan talebin aranmaksızın senin için bir müdafi görevlendirilir. Kanunlarda belirtilen istisnalar dışında, hükümlüysen, vekâletname olmadan avukatla ancak tatil günleri dışında ve mesai saatleri içinde en çok üç kez, tutukluysan; vekaletname aranmaksızın müdafi ile her zaman; konuşulanları başkalarının duyamayacağı, ancak; görüşmenin görevlilerce izlenebileceği bir ortamda, açık ziyaret usulüne tâbi olarak görüşebilirsin.
  Tatil günleri dışında ve mesai saatleri içinde bu iş için ayrılan yerlerde noterle görüşebilirsin.

   

  10- Radyo, TV Yayınları ile İnternet Olanaklarından Yararlanma :
  Zararlı yayınlar hariç olmak üzere radyo ve televizyon yayınlarını izleyebilirsin.
  Eğitim ve iyileştirme programları çerçevesinde kurum yönetimince belirlenen yerlerde görsel ve işitsel eğitim araç ve gereçlerini kullanabilir, denetim altında internetten yararlanabilirsin.

   

  11- Hediye Kabul Etme :
  Mensup olduğun dinin bayram günlerinde, yılbaşında ve nüfus kaydında belirtilen doğum gününde dışarıdan gönderilen ve kurum yönetimi tarafından cins ve miktarı uygun görülen her türlü hediyeyi, kapalı ceza infaz kurumundaysan, kitap ve giyim eşyasını hediye olarak kabul edebilirsin.

   

  12- İbadet Etme :
  Mensup olduğun dinin gereklerini düzeni bozmayacak şekilde serbestçe yerine getirebilir, ibadetini yapabilirsin. İbadette kullanılan eşyayı, dini yaşamın bakımından zorunlu kitap ve eserleri temin edebilir ve bulunduğun yerlerde muhafaza edebilirsin. Bu konuda kurumundan imkanlar çerçevesinde her türlü yardımı alabilirsin.

   

  13- Başka Kuruma Nakil İşlemleri :
  Hakkında verilen sevk, nakil kararları ve gerekçeleriyle ilgili olarak önceden bilgilendirilirsin.
  Kendi isteğin ile veya disiplin, asayiş, güvenlik, hastalık, eğitim, yaş ve benzeri nedenlerle veya iyileştirme programı yönünden gerekli görüldüğü taktirde bulunduğun kurum dışında bir kuruma nakledilebilirsin.
  Kendi isteğin ile nakil durumunda gittiğin kurumda eğitim, öğretim veya hastalık nedeniyle nakil hariç, altı ay kalmak zorundasın.
  Yabancı uyrukluysan sen veya yasal temsilcin, vatandaşı olduğun ülkenin “Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşme” ye veya Türkiye ile akdedilmiş iki taraflı anlaşmaya taraf olması koşuluyla, anılan sözleşme ve anlaşmaya dayanarak Adalet Bakanlığına hitap eden bir dilekçe ile ülkene nakledilmeni talep edebilirsin. Taraflar arasında başka türlü kararlaştırılmadıkça, nakil masrafları talep eden Devlet tarafından karşılanacaktır. Nakil masraflarını karşılamayı istiyorsan, masraflarını sen veya temsilcilerin aracılığıyla Türkiye’de Adalet Bakanlığı adına açılan hesaba yatırabilirsin.

   

  14- İyi Hâlli Sayılma :

  Hükümlüysen, ceza infaz kurumunun düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kuralara içtenlikle uyarak, haklarını iyi niyetle kullanarak, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek geçirdiğin ve uygulanan iyileştirme programlarına göre de toplumla bütünleşmeye hazır olduğun İdare ve Gözlem Kurullarınca tespit edildiğinde hakkında “İyi Hâl Kararı” verilebilir.İyi hâl kararı alman, koşullu salıverilmende ve izin kullanmanda belirleyici bir rol oynar. Hakkındaki koşullu salıverilme süresinin hesaplanması sırasında, onsekiz yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiğin bir gün, iki gün olarak dikkate alınır.
   

  15- İzinler :
  Mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde mazeret izni, özel izin veya iş arama izni alabilirsin.Anne, baba ve kardeşinin ölümü halinde veya bu kişilerin; yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hallerinin veya deprem, su baskını, yangın gibi felaketler nedeniyle zarara uğramaları nedeniyle mazeret izni, Çocuk eğitimevindeysen, ailenle bağlarını sürdürmen veya güçlendirmen ve dış dünyayla olumlu ilişkilerini geliştirmen amacıyla özel izin, Koşullu salıverilmene bir ay kaldığında iş arama izni, kullanabilirsin.
  16- Koşullu Salıverilme İşlemleri ve Sonrası :
  Koşullu salıverilme konusundaki işlemler hakkında kurum yönetiminden bilgi alabilir, istediğin belgeler ile dilekçe ve şikayetlerini hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın kurum aracılığıyla mahkemeye iletebilirsin. Mahkeme tarafından koşullu salıverilmeye ilişkin talebin reddedilmişse bunu öğrendiğin tarihten itibaren 7 gün içinde aynı mahkemeye itiraz edebilirsin.
  Emanete alınan eşyaların, mektupların, kurumda kaldığın süre içinde hakkettiğin belgeler, kimliğin, emanet para hesabında bulunan para ve tüm kişisel eşyalarını koşullu salıverilmen sırasında teslim alabilirsin.
  Kurum yönetimince, koşullu salıverilmenden sonra gideceğin yere ulaşabilmen için, imkanlar ölçüsünde yardım sağlanır, destek alabileceğin kurumlar ve yapılacak işlemler ile gönüllü kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, okullar, sosyal hizmet ve benzeri kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi alabilirsin. Koşullu salıverilmen sonrasında kalacağın uygun bir yer, iş, giysi ve yaşamını sürdürebileceğin imkanların sağlanması konusunda kurum yönetiminden yardım isteyebilirsin. Koşullu salıverilmenden sonra eğitimini sürdürebilmen için resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan yardım alabilirsin.


  YASAK EYLEMLER VE VERİLECEK DİSİPLİN CEZALARI
  1-) Uyarma: Gösterdiğin eylemin niteliğinin kötü ve uygunsuz olduğunun açıklanması ve tekrarı durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatinin çekilmesi amacıyla verilir. Uyarma cezası gerektiren eylemler şunlardır:Yatakhane, atölye, etüt salonu, kütüphane ve buna benzer yerlerde sigara içmen,
  Aynı alanın veya etkinliğin paylaşıldığı akranların rahatsız olmasına neden olacak biçimde gürültü yapman veya davranışlarda bulunman,
  Yattığın odayı, koğuşu ve yatma yerini izinsiz değiştirmen,
  Yatma ve kalkma zamanlarına uymaman,
  Sayımı geciktirmen veya geç çıkman,
  İzin alman gereken durumlarda diğer odalara veya koğuşlara izinsiz gitmen,
  Yemek yeri varken oda veya koğuşlarda yemek yemen, yiyecek bulundurman,
  Kurum görevlilerine, kurumu ziyaret eden kişilere, kurum dışında katıldığın faaliyetlerin görevlilerine ve arkadaşlarına kaba veya saygısız davranman,
  Kişisel durum, adres ve buna benzer konularda kurum görevlilerini yanlış bilgilendirmen, yalan söylemen,
  Kılık ve kıyafetine, kişisel temizliğine dikkat etmemen,
  Katıldığın etkinlikler ve derslerle ilgili olarak bulundurman gereken araç ve gereçleri yanında bulundurmaman,
  Kurum içinde katılman gereken faaliyetlere katılmaman, geç katılman veya katıldıktan sonra izinsiz ayrılman,
  Siyasî partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara ait amblem, rozet, yazı, slogan, bildiri, ilân, broşür ve buna benzer eşyaları bulundurman, asman, teşhir etmen ya da üzerinde taşıman, yasaktır ve uyarma cezasının uygulanmasını gerektirir.
  2-) Kınama: Daha önce uyarı cezası verilmesine sebep olan davranışının ikinci kez tekrarlanması halinde davranışının sonuçlarına ikinci kez dikkatinin çekilmesi amacıyla verilir.
  3-) Onarma, tazmin etme ve eski hale getirme:
  Disiplin cezası gerektiren eyleminle ilgili sonuçların, istekli olman koşulu ile onarman, tazmin etmen ve eski hale getirmen suretiyle giderilmesidir. Onarma, tazmin etme ve eski hale getirme cezası gerektiren eylemler şunlardır:
  Başkasına ait eşyayı izinsiz alman, kullanman,
  İdarece alınan sağlık önlemlerine uymaman,
  Çevre temizliğine dikkat etmemen, kurumu ve çevresini kirletmen,
  Kişisel temizliğini yapmamakta ısrar etmen,
  Kurum içindeki iş ve eğitim yerini izinsiz terk etmen,
  Kuruma ait eşyayı usulüne uygun olmayan şekilde alman veya kullanman,
  İşini kasten kötü yapman veya çalışman gerekirken çalışmaman,
  İyileştirme ve eğitim faaliyetlerinde verilen ödev ve görevleri yapmaman,
  Kurum kitaplığından, atölye ve derslik gibi yerlerden aldığın kitap, araç ve gereçleri zamanında geri vermemen, eksik vermen ve bunlara zarar vermen,
  Dikkatsizlikle kurumun bina, eklenti ve donanımları ile kuruma ait taşınır ve taşınmaz malları veya başkasına ait herhangi bir eşyayı yakman, kırman ve hasara uğratman,
  Üzerinde bulundurmana izin verilmeyen veya bulundurabileceğinden fazla eşya veya para bulundurman,
  Yasaklanmış her tür yayını kuruma veya kuruma bağlı yerlere sokman veya yanında bulundurman,
  Kurum eşyasına, kendinin veya arkadaşlarının araç ve gereçlerine ahlâk dışı, ideolojik ve siyasî amaç taşıyan resim, amblem ve benzerlerini yapman, yazılar yazman ve asman, yasaktır ve onarma, tazmin etme ve eski hale getirme cezasının uygulanmasını gerektirir.
  4-) Harcamalarına sınır koyma:
  Daha önce onarma, tazmin etme ve eski hale getirme cezası verilmiş olan davranışının ikinci kez tekrarlanması halinde çalışma karşılığında aldığın ücret ve ailenden gelen paranın haftalık harcama limitinin üçte birinin otuz gün süre ile kesilmesidir.
  5-) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma:Otuz güne kadar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmanın yasaklanmasıdır. Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası gerektiren eylemler şunlardır:
  Kumar oynaman, Kavga etmen, Dikkatsiz davranışın sonucu başkalarının güvenliğini veya sağlığını tehlikeye düşürmen,
  Katıldığın kurum dışı faaliyetlerden zamanında dönmemen ve uyman gereken koşullara uymaman,
  Kullanman için verilen bir şeyi satman veya başkasına vermen,
  Kurum veya dış güvenlik görevlilerine rüşvet vermen,
  Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol, işaret ve benzeri eşyayı kurumun herhangi bir yerine asman veya teşhir etmen,
  Katıldığın faaliyetlerin akışını ve düzenini engelleyici ve bozucu nitelikte kastî davranışlarda bulunman, faaliyeti yürüten kişinin uyarısına rağmen bu davranışlarına devam etmen,
  Arkadaşlarının verilen görevleri yapmasına engel olman, yasaktır ve bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezasının uygulanmasını gerektirir.
  6-) Teşvik esaslı ayrıcalıkları geri alma: Daha önce bazı faaliyetlere katılmaktan alıkoyma cezası verilmiş olan davranışının ikinci kez tekrarlanması halinde, teşvik esaslı ayrıcalıklarının otuz gün süre ile geri alınmasıdır.
  7-) İznin ertelenmesi: Disiplin cezası gerektiren eyleminin niteliğine ve ağırlık cezasına göre izninin altmış güne kadar ertelenmesidir (Çocuk kapalı ceza infaz kurumları hariç). İznin ertelenmesi cezası gerektiren eylemler şunlardır:
  Diğer çocuklar üzerinde nüfuz kurman ve husumet hislerini tahrike çalışman, imtiyaz ve menfaat hırsları yaratman, Her türlü bağımlılık yapıcı maddeyi kuruma getirmen, kullanman, bulundurman, satman, kullanmış olarak kuruma gelmen, Başkalarına ait para ve eşyayı almak için zor kullanman, haraç alman, Taarruz ve firara yarayacak ve gerektiğinde bu işler için kullanılabilecek madde ve aletleri yapman, saklaman, bulundurman, İdareye ait olup sana verilmemiş bulunan yatak, battaniye, karyola ve dolap gibi eşyayı zapt etmen ve yeni gelenlere satman, Kurum görevlilerine hakaret etmen, karşı gelmen, Başkalarının güvenliğini veya sağlığını tehlikeye sokan davranışlarda bulunman, Mazeretsiz olarak izinden dönmen gereken zamandan geç dönmen ve uyman gereken koşullara uymaman, Kuruma yasak eşya sokman, başkasına vermen veya satman, Okul, işyeri gibi gitmen gereken bir yere gitmemen, katılman gereken faaliyetlere katılmaman, Hakaret veya iftira etmen, alçaltıcı söz söylemen veya davranışta bulunman, başkalarını bu tür davranışlara kışkırtman, Suç örgütlerinin propaganda ve eğitim faaliyetlerini yapman veya yaptırman, Kurum dışına izinsiz çıkman, Kurumca verilen kimlik kartında veya verilen her tür belgede tahrifat yapman, sahte belge düzenlemen, kullanman, İyileştirme ve eğitim faaliyetlerinin yapılmasına engel olman, katılanları faaliyetleri terk etmeye zorlaman veya kışkırtman, Kasten başkasını yaralaman, yasaktır ve iznin ertelenmesi cezasının uygulanmasını gerektirir.
  8-) Kapalı ceza infaz kurumuna iade:
  Eyleminin nitelik ve ağırlığına göre çocuk kapalı ceza infaz kurumlarına, bulunmadığı hallerde kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerine altı ay süre ile iade edilmendir. Kapalı ceza infaz kurumuna iade cezası gerektiren eylemler şunlardır: Kurum içinde veya dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü âlet, silâh ve patlayıcı madde kullanman suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmen, yaralaman, Bir kimseyi zorla alıkoyman, Şiddet ve tehdit ile kurum görevlilerinin görevini engellemen, Firara teşebbüs etmen veya firar etmen, Kasten kurumun bina, eklenti ve donanımları ile taşınır ve taşınmaz mallarını yakman, veya yakmaya teşebbüs etmen, ağır hasar vermen, Hükümlü ve tutukluları idareye karşı kışkırtman, isyan çıkartman veya isyana teşebbüs etmen, Adam öldürmen veya öldürmeye teşebbüs etmen,Cinsel saldırı, istismar ve tacizde bulunman veya bunlara teşebbüs ve bu tür davranışlara kışkırtman, Görevlilere, diğer çocuklara işkence yapman veya yaptırman, yasaktır ve kapalı ceza infaz kurumuna iade cezasının uygulanmasını gerektirir.
  9-) Odaya kapatma cezası: Kapalı ceza infaz kurumuna iade cezası aldıktan sonra, aynı cezayı gerektirecek eylemlerde bulunman halinde, beş güne kadar açık havaya çıkma hakkın saklı kalmak üzere, gece ve gündüz tek başına bir odada tutulmandır. Cezanın infazı sırasında, ailenle, avukatınla ve yasal temsilcinle görüşmene izin verilir.

  DİSİPLİN TEDBİRLERİ
  Disiplin cezası gerektiren eylemin gerçekleşme riskinin bulunması halinde bu riski ortadan kaldırmak veya soruşturma sürerken giderilmesi güç ve imkansız zararların doğmasını önlemek amacıyla kurum yönetimi tarafından hakkında disiplin tedbirleri alınabilir. Alınabilecek tedbirler şunlardır:
  Teşvik esaslı ayrıcalıklarının ertelenmesi,
  Kaldığın odanın ve yatakhanenin değiştirilmesi,
  Bulunduğun kurumun başka bir kısmına nakledilmen,
  Meslek eğitiminin bütünlüğünü ve sürekliliğini bozmayacak şekilde çalıştığın işyerinin veya atölyenin değiştirilmesi,
  Belli yerlere girmenin yasaklanması,
  Bazı eşyaları bulundurmanın veya kullanmanın yasaklanması.

  DİSİPLİN CEZALARINA VE TEDBİRLERİNE İTİRAZ VE ŞİKAYET
  Hakkında yapılan işlemler veya faaliyetlerle ilgili olarak, öğrendiğin tarihten itibaren 15 gün içerisinde İnfaz Hakimliğine başvurabilirsin.Şikayetlerini, dilekçe ile doğrudan doğruya İnfaz Hakimliğine yapabileceğin gibi; Cumhuriyet Başsavcılığı veya kurum müdürlüğü aracılığıyla da yapabilirsin. İnfaz Hakimliği dışında yaptığın başvurular hemen ve en geç üç gün içinde İnfaz Hakimliğine gönderilir. Sözlü yaptığın şikayet, tutanağa bağlanır ve bir sureti sana verilir.

  ÖDÜLLENDİRME
  Kurum içinde ve dışında genel durumun, iyileştirme etkinliklerine ilgi ve uyumun, kurum düzenine karşı tutumun, sana verilen işteki gayretin gibi beklenen davranış ve tutumları gösterirsen teşvik esaslı ayrıcalıklardan yararlanabilirsin. Ödüllendirilecek davranışlar şunlardır:
  a) Katılman gereken iş, eğitim, öğretim ve benzeri faaliyetlerde devamsızlık göstermemen,
  b) Davranışlarınla arkadaşlarına ve çevrene iyi örnek olman,
  c) Kurum içi ve dışındaki sportif, sanatsal ve sosyal faaliyetlerde veya yarışmalarda başarı göstermen,
  d) Okulda veya çıraklık eğitim merkezleri ve benzeri yerlerde teşekkür ya da takdir belgesi alman,
  e) İyileştirme faaliyetlerinde gösterdiğin davranışlarla bu çalışmalara katkıda bulunman,
  f) Kurumun araç, gereç ve donanımlarını koruma ve kullanmada gereken özeni göstermen,
  g) Başkalarının sağlık ve güvenliğini korumada örnek davranışlarda bulunman, durumunda aşağıdaki şekillerde ödüllendirilebilirsin;
  1- Teşekkür, takdir veya onur belgesi vermek,
  2- Ödüllendirme listesine kaydetmek,
  3- Kurum dışı etkinliklerde öncelik vermek,
  4- Ziyaretlerde azami görüşme süresi uygulamak,
  5- Uygun bir hediye ile taltif etmek,
  6- Tavsiye mektubu vermek,
  Ayrıca Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün onayı ile gençlik kampları, izcilik kampları ve benzeri dış gezilere gönderilmen konusunda da ödüllendirilebilirsin.
  NOT: Elindeki kitapçıkla ilgili detaylı bilgi ve soruların için görevli personelle görüşebilirsin.

  "ÖZGÜRLÜĞÜNÜZE, AİLENİZE VE SEVDİKLERİNİZE KAVUŞMANIZ TEMENNİSİYLE"

   

  Adres

  Davraz Mahallesi 142 Cadde No: 87 Merkez/ISPARTA

  Telefon

  0246 224 34 88 - 0246 224 35 89

  FAKS: 0246 224 3436

  E-Posta

  isparta.etcikisaretadalet.gov.tr